ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေးထိုးမှတ်တမ်း ကတ်ပြား

အမည် = ပပ

ကျား/မ = မ

အသက် = ၂၀ နှစ်

နိုင်ကတ်အမှတ် = ၁၂/ကကက(နိုင်)၁၂၃၄၅၆

အဘအမည် = ဦးမြ

အလုပ်အကိုင် = ကျောင်းသူ

ဖုန်းနံပါတ် = ၀၉၁၂၃၄၅၆၇၈

နေရပ်လိပ်စာ = ရန်ကုန်

contact information in QR code

ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှု

ဆေးအမည်/ထုတ်လုပ်သူ/
Lot အမှတ်

ထိုးနှံပြီးစီးသည့်ရက်
(ရက်/လ/နှစ်)

နောက်တစ်ကြိမ်ဆေးထိုးရန်ရက်ချိန်း(ရက်/လ/နှစ်)

ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးသူ

ကာကွယ်ဆေးထိုးရာနေရာ

ပထမအကြိမ်

Sinopharm(BIBP)

00/00/0000

00/00/0000

Dr Myo Myo

ရန်ကင်း

ဒုတိယအကြိမ်

Sinopharm(BIBP)

00/00/0000

00/00/0000

Dr Myo Myo

ရန်ကင်း

X